Úradná tabuľa - Obec Sekule 

Pozvánka na zasadnutie OZ 26. 6. 2019

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 26.06.2019 o 18.oo hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Záverečný účet obce za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
  5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
  6. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce organizáciam
  7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Mgr. Adrian Krajčír, starosta obce