eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Sekule

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.)  v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra obce Sekule, ktorá sa uskutoční 11. decembra 2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Sekuliach (v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva).
Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.