Úradná tabuľa - Obec Sekule 

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Stavebné povolenie pre stavbu VVN - Est. BJS zmena zaústení vedení 110 kV