Popis služby: Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane, ktorým je hlavné mesto alebo mestská časť, povoliť odklad platenia dane,  ktorej  správu  vykonáva,  alebo  platenie  tejto  dane  v splátkach, ak by bolo neodkladné zaplatenie dane spojené s vážnou ujmou daňového subjektu.
Pri vzniku daňovej povinnosti daňovník môže požiadať o odloženie splatnosti dane vo vybraných prípadoch. Žiadosť o splátky na už vyrubenú právoplatnú daň môže daňovník požiadať písomne tlačivo, ale nemá formalizované tlačivo podáva teda daňovník individuálne.
 
Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu povoľovania odkladu platenia dane a povoľovanie splátok pre daňový subkjekt.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno
 
Je služba spoplatňovaná: Áno

Dátum zverejnenia: 03.04.2017

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2017

Žiadosť o povolenie odkladu platenia dane a povolenie splátok

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Zákonná lehota

15 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Sadzby dane sú uvedené v službách jednotlivých daní.

Kompetencie

Životné situácie