Popis služby: Podnikateľský subjekt prostredníctvom tejto služby oznamuje otváracie hodiny (prevádzkovú dobu) svojej prevádzkovej jednotky alebo ich zmeny mestu alebo obci, v ktorej je prevádzka umiestnená. Mesto, resp. obec dá oznamovateľovi vyrozumenie o prevzatí oznámenia, ak si to oznamovateľ želá.

Komu je služba určená: Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu oznamovania otváracích hodín prevádzky alebo ich zmeny mestu/obci.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie. Klient si vyplnením a odoslaním podania splní svoju oznamovaciu povinnosť.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 03.04.2017

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2017

Oznámenie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
  • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa 

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Životné situácie