Popis služby: Zrušenie prevádzkarne je podľa § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ povinný oznámiť najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba. Informácia musí obsahovať to, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu a dátum zrušenia prevádzkarne. Okrem toho musí predávajúci o zrušení prevádzkarne písomne informovať obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. V oznámení obci podnikateľ tiež uvedie dátum zrušenia prevádzkarne, informáciu o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu. Tieto informácie je obec povinná na požiadanie poskytnúť spotrebiteľovi.

Komu je služba určená: Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu oznamovania zrušenia prevádzky na území mesta/obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie. Klient si vyplnením a odoslaním podania splní svoju oznamovaciu povinnosť.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 03.04.2017

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2017

Oznámenie o zrušení prevádzkarne

Legislatíva

  • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Zákonná lehota

5 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Služba nie je spolatnená

Kompetencie

Životné situácie