Popis služby: Mesto alebo obec, ktorá vykonáva pôsobnosť matričného úradu, organizuje civilné svadobné obrady (poskytuje miestnosť, zabezpečuje prítomnosť starostu, alebo povereného poslanca miestneho zastupiteľstva). Tiež zabezpečuje sprievodný program (recitáciu) a vykonanie obradu mimo úradnej sieni. Služba pokrýva celý proces od podania žiadosti o organizovanie občianskeho svadobného obradu na strane klienta (obaja snúbenci), cez prijatie a zaregistrovanie podania na strane mesta resp. obce, ďalej umožňuje zrealizovanie prípadnej platby za službu na strane klienta a prijatie prípadnej platby na strane mesta resp. obce., zabezpečuje spracovanie služby v príslušnom module IIS a zaslanie výstupu služby klientovi – Informácie o uskutočnení obradu zo strany mesta resp. obce. Po uskutočnení samotného sobášneho obradu sa vydáva sobášny list. Proces organizovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient nie je o priebehu procesu informovaný, iba v prípade výnimiek a komplikácii.

Komu je služba určená: Občan

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu podávania žiadostí o uzavretie manželstva.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o uzavretie manželstva.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Áno


Dátum zverejnenia: 03.04.2017

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2017

Žiadosť o uzavretie manželstva

Legislatíva

Poplatky

Vydanie povolenia uzavrieť manželstvo pred matričným úradom nie je spoplatnené, ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v danej mestskej časti.

Služby spoplatnené v zmysle Zákona o správnych poplatkoch (položka 18):

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20 €
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20 €
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20 €
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70 €
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami - 35 €
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom - 66 €
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200 €
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt - 200 €

Kompetencie

Životné situácie