Ochrana pred požiarmi

Dňom 1. 4. 2002 nadobudli účinnosť dva zákony predstavujúce základ novej právnej úpravy na úseku ochrany pred požiarmi:

  1. Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  2. Zákon NR SR č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

Zákon 314/2001 Z. z. zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a určil ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť.

 


Dátum zverejnenia: 03.04.2017

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2017

Požiarny poriadok mesta/obce

Legislatíva

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
 

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Životné situácie